Ochrana osobních údajů

VEŘEJNÉ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady o ochraně soukromí fyzických osob jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout fyzickým osobám základní informace ohledně zpracování jejich osobních údajů, jejich ochraně a způsobech zpracování.

Slovník pojmů použitých v tomto veřejném oznámení o ochraně osobních údajů

 • „osobní údaj“ – veškeré informace, které by vás mohly identifikovat nyní nebo kdykoliv v budoucnu;

 • „zpracování“ – jakákoliv operace prováděná s Vašimi osobními údaji, jako například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

 • „správcem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;

 • „zpracovatelem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který pro nás zpracovává osobní údaje;

 • „příjemcem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Tímto dokumentem bychom Vás rádi informovali, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a ujistili Vás, že Vaše osobní údaje jsou pro nás tím nejcennějším, co neustále chráníme. Naši zaměstnanci nakládají s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie. Naše systémy IT a procesy jsou pravidelně kontrolovány externími specializovanými společnostmi, abychom vždy pracovali s Vašimi osobními daty tím nejlepším a nejbezpečnějším způsobem. Uvědomujeme si, že Vaše osobní informace, které jste nám svěřili, nejsou naším vlastnictvím, a proto si vážíme důvěry, kterou v nás vkládáte, při svěření Vašich osobních údajů. Ať získáme Vaše osobní údaje z veřejných zdrojů nebo nám je svěříte vy, vždy Vás o tom informujeme. V případě, že bychom je chtěli využít k jiným účelům, než jsou zde uvedeny, pak Vám upozorníme na změny v tomto Veřejném oznámení o ochraně osobních údajů nebo Vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k nově zamýšleným účelům.

Kdo jsme a kdo se může dostat k vašim osobním informacím?

Rádi bychom byli dostatečně transparentní vůči Vám při zpracování Vašich osobních údajů, a proto Vás budeme vždy informovat, kdo může k Vašim osobním informacím přistupovat, zpracovávat je a kontaktovat Vás za níže uvedenými účely. Správcem vašich osobních informací je společnost STK Divišov s.r.o., sídlo: Ruská 2495/69, Praha 10,  IČ: 25057251, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 45939, která však musí předávat vaše osobní údaje dalším společnostem, pokud to naplnění našich povinností vůči Vám žádá. Těmito společnostmi jsou DEKRA Česká republika, DEKRA Německo, DEKRA Rakousko nebo Ministerstvo dopravy České republiky. Vaše údaje předáváme do ostatních společností vždy a pouze v rámci našich povinností a v závislosti na službě, kterou vám poskytujeme.

Vaše osobní údaje však zpracováváme i u dalších společností (zpracovatelů). Naši zpracovatelé nám poskytují interní systémy a úložiště s maximální ochranou. K vašim osobním údajům mohou mít přístup i naši dodavatelé, kteří se starají o bezpečnost našich systémů a jedná se zejména o externí účetní společnosti nebo externí IT správce. Jejich činnosti jsou však pod permanentní kontrolou a vázány smluvními podmínkami a zpracovatelskými smlouvami, aby nemohlo dojít k nezákonnému zpracování nebo ke zpracování, jež byste nemohli očekávat.

Vaše osobní údaje nikdy proaktivně nepředáváme a nesdělujeme, aniž bychom Vás o tom předem informovali, a to vždy elektronickou formou nebo osobním kontaktem. Vaše osobní údaje u nás zůstávají v naprostém bezpečí. Pokud bychom potřebovali předat vaše osobní údaje jinému příjemci, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Co se stane, pokud nám své osobní údaje nesvěříte? Pokud by nastala taková situace, nebudeme s Vámi schopni uzavřít službu a/nebo Vám poskytovat naše služby z ní vyplývající.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, a proto Vás chceme informovat, jak je chráníme?

Osobní údaje, které nám svěříte nebo získáme z veřejných zdrojů, jsou u nás pod nepřetržitou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Jelikož práce s Vašimi osobními údaji je pro nás sice vedlejší činností, rádi bychom Vás informovali o tom, že veškerá zpracování provádíme zákonným způsobem.

Abychom Vám mohli poskytnout naši službu musíme pracovat s Vašimi osobními údaji, a proto k většině zpracování, které provádíme, využíváme smluvních podmínek mezi Vámi a námi. Některé údaje však můžeme mít i nad rámec našich povinností a na ty od Vás vždy získáváme souhlas, který můžete udělit svobodně a neomezí Vás v čerpání námi nabízených služeb. Legislativa nám také ukládá jisté povinnosti, kterým musíme dostát, a proto o Vás zpracováváme i údaje, jaké nám zákony České republiky nařizují.

Souhlasu využíváme zejména

 • Upozornění na končící platnost technické způsobilosti, kdy Vás kontaktujeme, abychom předešli situaci, že vaše způsobilost nebude v souladu se zákonem

Právní povinnost správce osobních údajů

 • Doplňování emisních údajů

 • Dovozy a schvalování vozidel

 • Provedení emisní kontroly

 • Provedení technické kontroly

 • Příjem na provedení emisní a technické kontroly

 • Účetní operace spojení s provozem STK/SME

 • Vstup do pojištění nebo prohlídka poškozeného vozidla po pojistné události

 • Vystavení ekoplaket pro A

 • Vystavení ekoplaket pro DE

 • Výstup po provedení emisní a technické kontroly

Pokud nebudete souhlasit se zpracováním nebo se na nás budete chtít obrátit s dotazem, tak nás můžete kontaktovat.

Můžete se na nás s důvěrou obrátit a po prokázání své totožnosti Vám bude bezplatně umožněno provedení odvolání Vámi uděleného souhlasu nebo může uplatnit svá práva kdykoliv v čase.

Právo na přístup

Poskytneme vám informace o tom, co jsme s vašimi osobními dělali po dobu jejich života v naší společnosti, včetně kopie vámi zaslaných osobních údajů. Nemůže vám však předat všechny informace, a to zejména ty, které by narušili naše duševní vlastnictví nebo narušili soukromí jiných osob .

Právo být zapomenut

Provedeme vymazání nebo anonymizování vašich osobních údajů, která jste nám poskytly, a to pouze za předpokladu, že tím neporušíme zákon nebo smluvní podmínky mezi námi.

Právo na omezení zpracování

Pokud nesouhlasíte s námi prováděným zpracování, pak nás můžete požádat a my omezíme všechna zpracování jen na ta nejnutnější, která nám nařizují smlouvy a nebo zákonné požadavky. Omezení zpracování aplikujeme i v případě, že se budeme domnívat, že nejsou vaše údaje aktuální a za tímto účelem vás kontaktujeme, abychom zajistili zpracování vždy aktuálních informací.

Právo podat námitku proti zpracování

Pokud si nepřejete být kontaktováni zejména v rámci marketingových kampaní, pak můžeme omezit zpracování na nutné minimum, když nás o to požádáte. Případně máte možnost podat námitku proti zpracování, které provádíme z oprávněných zájmů našich nebo našich smluvních partnerů.

Právo na přenositelnost údajů

Rádi pro vás zajistíme kopii vámi poskytnutých osobních údajů, a to ve strojově čitelném formátu, aby bylo možné zajistit jejich přenos k jiné společnosti. Nemůže vám však předat všechny informace, a to zejména ty, které by narušili naše duševní vlastnictví nebo narušili soukromí jiných osob.

K uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit pomocí emailu info@stkdivisov.cz nebo na centrálním telefonním čísle 274780971. Můžete nás také navštívit na výše uvedené adrese a rádi pro Vás vaši žádost zaevidujeme na počkání přímo na pobočce společnosti. Rádi bychom Vás upozornili, že uplatnění vašich práv může být v některých situacích zpoplatněno, a to za předpokladu, že jsme usoudili, že již dané informace máte nebo bude počet vašich požadavků neúměrně vysoký s ohledem na dobu, ve které žádáte o uplatnění svých práv. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 nebo zasláním informace na kontaktní e-mailové adresy uvedené na stránkách dozorového úřadu https://www.uoou.cz ).

Rádi bychom Vás informovali, k jakým účelům budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nám je svěříte. Jelikož je naší hlavní činností zprostředkování služeb spojených s provozem stanice technické kontroly nebo stanice měření emisí, pak budeme provádět zejména níže uvedené činnosti (ne však výhradně všechny, které jsou níže uvedeny).

Jedná se zejména o tato zpracování, která provádíme:

 • Doplňování emisních údajů – Kde provádíme vyměření poplatku za vozidlo a to v případě převodu v rámci změny vlastníka a pokud není v technickém průkazu uvedena emisní norma

 • Dovozy a schvalování vozidel – Kde provádíme kontrolu plnění zákonných požadavků na vozidlo, které prošlo přestavbou, stavbou nebo dovozem

 • Provedení emisní kontroly – Kde provádíme emisní kontroly a zejména sběr informací o vozidle společně s evidenčními informacemi o voze

 • Provedení technické kontroly – Kde provádíme technické kontroly a zejména sběr informací o vozidle společně s evidenčními informacemi o voze

 • Příjem na provedení emisní a technické kontroly – Kde provádíme Váš příjem na emisní měření a technickou prohlídku, kde zpracováváme povinné osobní údaje, které nám nařizuje zákon

 • Účetní operace spojení s provozem STK/SME – Kde provádíme zejména účetní operace spojené s provozem STK/SME

 • Upozornění na končící platnost technické a emisní způsobilosti – Kde Vás kontaktujeme na základě Vámi uděleného souhlasu před vypršení technické a emisní způsobilosti vozidla.

 • Vstup do pojištění nebo prohlídka poškozeného vozidla po pojistné události – Kde provádíme činnosti nutné ke zřízení pojistné smlouvy na vaši žádost. Nicméně můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i po kontrole vozidla, které bylo prošlo pojistnou událostí.

 • Vystavení ekoplaket pro vjezd nízkoemisních zón v Rakousku – Kde provádíme zejména služby vedoucí k vystavení ekoplaket (potvrzení) do nízkoemisních zón v Rakousku.

 • Vystavení ekoplaket pro vjezd nízkoemisních zón v Německu – Kde provádíme zejména služby vedoucí k vystavení ekoplaket (potvrzení) do nízkoemisních zón v Německu.

 • Výstup po provedení emisní a technické kontroly – Kde provádíme vystavení výstupních protokolů, předání faktur za provedené služby a vystavení povinných dokumentů, který plynou ze zákona.

 • Provedení záznamu veřejného prostranství kamerovým systémem – toto zpracování provádíme jen někdy, a to zejména pokud to situace vyžaduje. Pokud je takové zpracování prováděno, pak tak činíme jen za účelem ochrany majetku a osob, přičemž může být kamerovým systémem zaznamenán i veřejný prostor, který není součástí naší společnosti. Na základě těchto informací neprovádíme žádné úsudky, ani jiná rozhodnutí, jež by vás mohla poškodit nebo omezit vaši svobodu.

Pokud nám poskytnete své osobní údaje, pak budeme zpracovávat jen ty, které opravdu potřebujeme a musíme zpracovávat.

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a uváženě s ohledem zejména na Vaše bezpečí. Abychom Vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, pak o Vás musíme vést některé osobní informace,

a proto o Vás v našem systému evidujeme:

 • Informace o platbách za služby, kde evidujeme zejména částku a druh zboží

 • Fyzický popis vozidla registrovaného k fyzické osobě, kde evidujeme zejména barvu vozidla, fotografie interiéru vozidla, model vozidla, nalezené závady na vozidle, popis fyzického stavu vozidla, stav měření, stav počítadla ujeté vzdálenosti, celkový stav vozidla, tovární značku, typ plakety, typ vozidla

 • Identifikační údaje vydané vládou s výjimkou národního registračního čísla, kde evidujeme DIČ, ICO, pořadové číslo evidované plakety, RZ, štítek vozidla, VIN

 • Informace o pojištění, kde evidujeme čísla pojistných smluv a předmět plnění smlouvy

 • Obecné identifikační údaje, kde evidujeme kódy prohlídek a kódy stanice měření emisí, kde jste prováděli kontrolu svého vozidla

 • Obrázky bez přímé identifikace osoby, kde evidujeme fotografie interiéru vozidla a fotografie celého vozidla

 • Osobní identifikační údaje, kde evidujeme vaši adresu, email, jméno, příjmení, telefonní kontakt, informace o pověřeném pracovníkovi, který prováděl kontrolu vašeho vozidla

 • Služby a zboží, kde evidujeme termín vaší objednávky, zboží nebo služby, které si od nás zakoupili

 • Video záznamy z kamer, které sbíráme, ale vyhodnocujeme spíše nahodile, a to vzhledem k situaci, která nastala

Ne všechny údaje nám však poskytujete přímo a mohou vznikat na naší straně při návštěvě našich internetových stránek, a proto bychom Vám chtěli říci, jaké údaje to mohou být.

Jedná se zejména o tyto:

 • IP adresy a cookies, získané návštěvou našich internetových stránek, které však používáme jen k zabezpečí našich systémů. Tyto informace nevyužíváme za účelem behaviorální reklamy nebo jiného profilování vaší osoby, či Vašeho chování

 • Logy systému a informace o procházení internetovými stránkami, které však nevyhodnocujeme pravidelně a tyto informace využíváme jen k tomu, abychom zajistili, že jsou naše webové aplikace bezpečné a provozované s maximální úrovní dostupnosti, důvěrnosti a integrity.

Pokud tyto informace získáme z jiného zdroje než přímo od Vás, pak Vás o této skutečnosti informujeme a Vy můžete uplatnit svá práva. Informaci Vám poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od chvíle, kdy o Vás tyto informace získáme, ale před zahájením vlastního zpracování. Rádi bychom Vás ujistili o skutečnosti, že žádné zpracování nebude započato, dokud o tom nebudete informováni.

Vaše osobní údaje u nás nejsou navždy. Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nebudeme evidovat navždy, ale jen po nezbytně nutnou dobu. V souladu s principy naší hlavní podnikatelské činnosti budou Vaše osobní údaje v informačním systému uloženy, tak dlouho jak nám nařizují některé zákony. Detailní seznam zákonů Vám poskytneme na vyžádání, včetně doby, za kterou budou vaše osobní údaje ze systému odstraněny. V zásadě se dle zákona jedná o délku zpracování v rozmezí 5 – 10 let, dle typu dokumentů a informací, které zpracováváme. Zpracování, na které máme od vás udělený souhlas bude provádět po dobu trvání souhlasu, což je maximálně 5 let od posledního kontaktu s vámi, případně do jeho odvolání z vaší strany.

Pracujeme vždy s aktuálními informacemi?

Veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, pravidelně aktualizujeme. Neprovádíme žádné zpracování neúplných nebo neaktuálních informací. Vaše osobní údaje jsou vždy aktualizovány s každou novou prohlídkou vašeho vozidla. Budeme velice rádi, pokud nám pomůžete udržet naši databázi kontaktů aktuální, a tak velice oceníme, pokud nám změnu ve vašich osobních údajích sdělíte například prostřednictvím emailu, telefonem nebo při osobním setkání.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a námi jsou zde příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Znění veřejného oznámení o ochraně osobních údajů můžeme a budeme pravidelně doplňovat. O každé takové změně Vás předem informujeme e-mailem nebo telefonicky nejméně 10 dnů před nabytím účinnosti změn.

Toto Veřejné oznámení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti 1. 9. 2023 a bylo naposledy aktualizován dne 1. 9. 2023.

Chcete předejít čekání? Využijte možnosti rezervace on-line.